Have you ever thought of a career with the Malta Public Service? The Public Service offers a wide variety of job opportunities and career developments for students reading for various graduate and post-graduate courses. The public service operates in many different sectors, from education, finance, procurement, policy, and management to agribusiness.

This year, the Public Service will be offering again interesting careers for students graduating from numerous courses. Students who wish to improve their professional expertise, obtain the necessary experience, and build a career with the Public Service may apply directly on:

  • the Public Service website at http://recruitment.gov.mt; or
  • by the app: “Join the Public Service”, available from maltapps.

 

Trainee Scheme: “The first step towards a career with the Public Service”

The Trainee Scheme provides the opportunity for students pursuing a bachelor’s degree at EQF Level 6 or a master’s degree at EQF Level 7 to work on part-time basis within the Public Administration. By joining this scheme, a student may benefit from:

  • the right work experience comparable level to their studies
  • an attractive salary without undermining the stipend received; and
  • flexible working hours

This scheme has received positive feedback and assisted various students in bridging theory with practice, resulting in their ending up starting a career in the public service where some of whom remain employed to date. Below, are some credential references from past and current trainees:

Yasmin Bonavia – University of Malta student (Law)

Placement – Ministry for Foreign and European Affairs (Legal Unit)

“I believe that this scheme is the bridge between the theory I study at University, and the real profession. The law course tends to prioritise theory and lacks giving priority to practicing law. Thus, it is important for the student to engage in some type of law practice. This scheme gave me this opportunity, it is giving me an idea on the areas I want to specialise in, in the future and above that it respects the fact that the person in such scheme is a student as seen by allowing flexible hours and a great pay.”

Nicholas Portelli – University of Malta student (European Studies)

Placement – Institute for the Public Services (EU Public Policy)

“This scheme has been very beneficial for my studies. Since I am a European Studies student who is working in EU funding, through my job this scheme has given me experience working in Cohesion policy and management which falls part of my university course, this scheme has given me the knowledge to help me understand subjects which I am currently undergoing in university. This scheme has made me confident that I am in the right path as a career for my future and gives me more confidence to push harder in my studies and achieve more through my future masters.”

Interested students can apply through the Malta Public Service vacancies available on the Degree Plus website at the University of Malta.

Research

In addition to the exciting work experience, students who are at the stage of conducting their dissertation or another research study and seek ideas or topics on a practical basis, the Malta Public Service can assist such students with various topics of great interest to the Public service and many possibilities of data gathering. 

If you wish to obtain further information on the Public Service, kindly visit our website on www.publicservice.gov.mt or Facebook Page on facebook.com/ServizzPubbliku

 

—————————————————–

Karrieri mas-Servizz Pubbliku ta’ Malta

Qatt ħsibt dwar karriera mas-Servizz Pubbliku ta’ Malta? Is-servizz pubbliku joffri varjetà kbira ta’ opportunitajiet ta’ xogħol u żviluppi fil-karriera għall-istudenti li jistudjaw għal diversi korsijiet gradwati u post-universitarji. Is-servizz pubbliku jopera f’ħafna setturi differenti, fosthom l-edukazzjoni,  il-finanzi, ‘procurement’, ‘policy u management’, l-agribusiness u l-kostruzzjoni.

Din is-sena, is-Servizz Pubbliku se jerġa’ joffri karrieri interessanti għall-istudenti li jiggradwaw minn bosta korsijiet. L-istudenti li jixtiequ jtejbu l-kompetenza professjonali tagħhom, jiksbu l-esperjenza meħtieġa u jibnu karriera mas-Servizz Pubbliku jistgħu japplikaw direttament fuq:

  • il-websajt tas-Servizz Pubbliku http://recruitment.gov.mt; jew
  • mill-app: “Join the Public Service”, disponibbli minn maltapps.

 

Skema ta’ Trainees: “L-ewwel pass lejn karriera mas-Servizz Pubbliku”

L-Iskema ta’ Trainee tipprovdi l-opportunità lill-istudenti li jsegwu baċellerat fil-Livell 6 tal-EQF jew masters fil-Livell 7 tal-EQF biex jaħdmu fuq bażi part-time fi ħdan l-Amministrazzjoni Pubblika. Billi jingħaqad ma’ din l-iskema, student jista’ jibbenefika minn:

  • l-esperjenza tax-xogħol it-tajba komparabbli mal-istudji tagħhom
  • salarju attraenti mingħajr ma jdgħajjef l-istipendju riċevut; u
  • sigħat tax-xogħol flessibbli

S’issa, l-iskema rċiviet feedback pożittiv u għenet lil diversi studenti biex jagħqdu it-teorija mal-prattika u spiċċaw biex bdew karriera fis-servizz pubbliku, li wħud minnhom għadhom impjegati fih sal-lum. Hawn taħt, tista’ ssib xi referenzi ta’ kredenzjali minn apprendisti tal-passat u attwali:

Yasmin Bonavia – Student tal-Università ta’ Malta (Liġi)

Kollokament – Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (Unità Legali)

” Nemmen li din l-iskema hija l-pont bejn it-teorija li nistudja fl-Università, u l-professjoni fid-dinja ta’ reali. Il-kors tal-liġi għandu t-tendenza li jipprijoritizza t-teorija u m’għandux prijorità lill-prattika tal-liġi. Għalhekk, huwa importanti għall-istudent li jimpenja ruħu f’xi tip ta’ prattika tal-liġi. Din l-iskema tatni din l-opportunità, qed tagħtini idea dwar l-oqsma li nixtieq nispeċjalizza fihom, fil-futur u fuq kollox li tirrispetta l-fatt li l-persuna f’din l-iskema hija student kif jidher billi tippermetti sigħat flessibbli u paga tajba.”

Nicholas Portelli – Student tal-Università ta’ Malta (Studji Ewropej)

Kollokament –  Istitut għas-Servizzi Pubbliċi ( PolitikaPubblika  tal-UE)

 

“Din l-iskema kienet ta’ benefiċċju kbir għall-istudji tiegħi. Peress li jien student tal-Istudji Ewropej li qed jaħdem fil-finanzjament tal-UE, permezz tax-xogħol tiegħi din l-iskema tatni esperjenza ta’ ħidma fil-‘policy and management’ ta’ Koeżjoni li taqa’ parti mill-kors universitarju tiegħi, din l-iskema tatni l-għarfien biex tgħini nifhem suġġetti li bħalissa qed insegwi fl-università. Din l-iskema għamlitni fiduċjuż li ninsab fit-triq it-tajba bħala karriera għall-futur tiegħi u tagħtini aktar kunfidenza biex nimbutta aktar fl-istudji tiegħi u nikseb aktar permezz tal-kors tal-masters futuri tiegħi.

Studenti interessati jistgħu japplikaw permezz tal-postijiet vakanti fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta disponibbli fuq il-websajt tad-Degree Plus fl-Universita’ ta’ Malta.

Riċerka

Minbarra l-esperjenza eċċitanti ta’ xogħol, l-istudenti li jinsabu fl-istadju tagħhom li jwettqu d-dissertazzjoni tagħhom jew studju ieħor ta’ riċerka u qed jfittxu ideat jew suġġetti fuq bażi prattika, is-Servizz Pubbliku ta’ Malta jista’ jassisti lil dawn l-istudenti b’diversi suġġetti ta’ interess kbir għas-Servizz Pubbliku u ħafna possibilitajiet ta’ ġbir ta’ data.

Jekk tixtieq tikseb aktar informazzjoni dwar is-Servizz Pubbliku, jekk joġgħbok żur il-websajt tagħna fuq www.publicservice.gov.mt jew Facebook fuq  facebook.com/ServizzPubbliku

Leave a Reply